Mg-rich thomsonite-Ca from chromitites of the Lekkhoyla occurrence, Voykar-Syn’ya massif, Polar Urals

S.V. Berzin, D.A. Zamyatin, V.V. Khiller

МINERALOGY № 3 2020