Coarse-crystalline pyrite of the Central Timan

R.I. Shaybekov, M.Yu. Sokerin, V.G. Kotelnikov,
A.Yu. Lysyuk, G.V. Ignatyev, E.M. Tropnikov

MINERALOGY № 2 2021