Crystallization conditions of olivine in dunites the Guli massif, Siberian platform

V.A. Simonov, A.V. Kotlyarov, V.V. Sharygin, Yu.R. Vasiliev

MINERALOGY 1 2024