Deposits of metamanganolithos of the Urals

A.I. Brusnitsyn, E.V. Starikova, I.G.Zhukov

UDК 549: 552.18

МINERALOGY № 3 2016