Geological study in the Ilmeny state reserve during 2010–2020

E.V. Medvedeva, A.A. Krasnobaev, P.M. Valizer, N.M. Glebova, A.B. Nemov, S.V. Cherednichenko

МINERALOGY № 2 2020