Glaukosphaerite from chromitites of the Voykar-Synya massif, Polar Urals – the first reliable find in Russia

Yu.V. Erokhin, I.V. Pekov, N.V. Vakhrusheva , P.B. Shiryaev, V.O. Yapaskurt, S.N. Britvin

MINERALOGY 3 2023