Gold-polymetallic mineralization of the Ridder-Sokolnoye deposit in the Rudny Altai (Eastern Kazakhstan)

G.D. Ganzhenko, M.A. Yudovskaya, I.V. Vikentyev

UDК 553.43.44:549.3

МINERALOGY № 1 2018