Ice-rafted sediments of the Yermak plateau and fram strait: new data on spore-pollen spectra, mineralogy and geochemistry

A.V. Maslennikova, V.P. Shevchenko, E.V. Belogub, A.V. Maslov, I.A Blinov
УДК 551.467, 549, 582

МINERALOGY № 4 2018