Intergrowths of platinum group minerals from the Miass placer zone (South Urals) and their primary sources

 V.V. Zaykov, I.Yu. Melekestseva, V.A.Kotlyarov, E.V. Zaykova , Yu.D. Kraynev 

UDК 549.27:549.3 (470.5)

МINERALOGY № 4 2016