Microtopochemistry of marcasite-pyrite nodule in illite-hematite gossanites of the Lahanos massive sulfide deposit (Pontides, Turkey): LA-IСP-MS data

V.V. Maslennikov, N.R. Ayupova, D.A. Artem’ev, A.S. Tseluyko

UDК 535.435

МINERALOGY № 3 2017