Mineralogical and geochemical features of sulfide chimneys of the Yubileynoe massive sulfide deposit (South Urals)

A.S. Tseluyko, V.V. Maslennikov, S.P. Maslennikova, L.V. Danyushevsky, V.A. Kotlyarov, I.A. Blinov

MINERALOGY № 4 2019