Mineralogy of heavy concentrates from the Majada-Caliente area (Extremadura, Spain)

K.А. Novoselov, I.V. Vasilyev, E.V. Cheremazova, P.V. Khvorov

UDК 553.08

МINERALOGY № 4 2015