Minerals assotiations and compositional heterogeneity of zircon from miaskite-carbonatite complex of the Vishnevye mountains, Southern Urals

V.I. Popova, V.A. Popov, V.A. Kotlyarov

MINERALOGY № 2 2019