New data on pyrochlore of alkali pegmatites and ore zones of the Vishnevye mountains (South Urals)

V.I. Popova, V.A. Popov, I.A. Blinov, V.A. Kotlyarov

UDК 549.7 (234.853)

МINERALOGY № 3 2018