New findings of rare minerals in pegmatites of Vishnevye mountains in the Southern Urals

V.I. Popova, V.A. Popov, I.A. Blinov, V.A. Kotlyarov, A.V. Kasatkin, R. Škoda, S.M. Lebedeva

UDK 549.8 (234.853)

MINERALOGY № 1 2019