To the ontogenesis of aeschynite in feldspar vein no. 31 оf the Vishnevye Gory, Southern Urals

V.A. Popov, I.A. Blinov, V.I. Popova

MINERALOGY  4 2022