Tourmalin from late quartz veins of the Murtykty gold deposit, South Ural, Bashkortostan

M.A. Rassomakhin, E.V. Belogub, K.A. Novoselov, P.V. Khvorov

MINERALOGY № 1 2020