Volborthite and strengite – rare minerals from the Mednorudyanskoe malachite deposit (Urals)

V.I. Popova, V.A. Popov, V.A. Kotlyarov, P.V. Khvorov, M.V. Shtenberg

UDК 549.75

МINERALOGY № 3 2015