A problem of genesis of cr ores of the Kraka massifs

V.I. Popova, V.A. Popov

UDК 549.0:553.2

МINERALOGY № 4 2016