A sequence of formation of «uranpyrochlore» and fluorocalciopyrochlore in alkali pegmatites from the Vishnevye Mountains, South Urals

V.I. Popova, V.A. Popov, I.A. Blinov, V.A. Kotlyarov, S.M. Lebedeva

MINERALOGY 2 2022