Alumoenstatite from Karabash and Nyashevo massifs (South Urals)

E.V. Medvedeva, N.M. Murdasova, A.B. Nemov, V.A. Kotlyarov 

UDК 549.642.11; 552.13

МINERALOGY № 4 2016