Betekhtinite from the Udokan sandstone-hosted copper deposit (Transbaikalia, Russia)

K.A. Novoselov, E.V. Belogub, V.A. Kotlyarov, V.V. Schilovskikh

UDК 553.08

МINERALOGY № 2 2017