Bismuth minerals from Yugo-Konevo and Porokhovskoe tungsten deposits (South Urals)

A.V. Kasatkin, E.V. Belogub, A.M. Kuznetsov, K.A.Novoselov, R. Škoda, F. Nestola, D.A. Rogov

MINERALOGY 3 2023