Bismuth minerals of sulfide-magnetite ores from the Aktash deposit (Western Karamazar, Tajikistan)

U.A. Yatimov, N.R. Ayupova, I.A. Blinov, V. A. Kotlyarov

MINERALOGY № 4 2019