Copper minerals from the oxidation zone of the Saryshagan Cu(Mo)-porphyry deposit (Western Balkhash region, Central Kazakhstan)

S.V. Pribavkin, А.V. Korovko, G.Yu. Shardakova, А.V. Аntonishin

МINERALOGY № 1 2020