Experimental melting and crystallization of andesite of Bezymyanny Volcano, Kamchatka

L.Y. Kabanova, V.M. Ryzhkov, V.N. Anflogov

UDК 552.21

МINERALOGY № 1 2017