Fahlores in paleozoic vent chimneys from the Urals and Rudny Altai volcanogenic massive sulfide deposits

V.V. Maslennikov, S.P. Maslennikova, G.A. Tretyakov, A.S. Tseluyko, V.A. Kotlyarov, Yu. D. Kraynev, E.I. Churin, R.J. Herrington

UDК. 549.355(235.85)

МINERALOGY № 4 2015