Gabbroids of pre-jurassic basement of arctic and their sulfide mineralization (Syunay-Salin area,Yamal Peninsula)

Yu.V. Erokhin, K.S. Ivanov, V.S. Bochkarev, V.S. Ponomarev, A.V. Zakharov

MINERALOGY № 3 2019