Hydroxylapatite of bone tissue: dynamics of crystallochemical alterations upon osteoporosis

A.A. Bibko, O.V. Bukharova, E.A. Kostrub, A.G. Miroshnichenko, M.V. Korovkiн

MINERALOGY 4 2023