Ice-rafted sediments from the Fram strait: new data on mineralogy, geochemistry and spore-pollen spectra

E.V. Belogub, A.V. Maslennikova, V.P. Shevchenko, A.V. Maslov, S. Gerland, I.A. Blinov

UDК 551.467:549:582

МINERALOGY № 4 2017