Magnetite-ilmenite-spinel intergrowths in amphibole gabbro of the Serebryansky Kamen intrusion, Central Urals

A.V. Kozlov, V.V. Mikhaylov, S.Yu. Stepanov, V.V. Shilovskikh, N.S. Vlasenko

MINERALOGY 4 2022