Mineral transformations of hyaloclastite during lithogenesis in massive sulfide bearing regions of Urals

N.R. Ayupova, V.V. Maslennikov, V.A. Kotlyarov, N.K. Nikandrova

UDК 553.43:552.56

МINERALOGY № 2 2015