Mineralogy and genesis of ultramafic rocks from the Kurtushiba ophiolite belt (Western Sayan)

V.A. Simonov, A.I. Chernyshov, A.V. Kotlyarov

MINERALOGY 2 2022