Mineralogy of bloomery slags of the Shuvakish ironworks plant (outskirts of Yekaterinburg, Sverdlovsk oblast)

Yu.V. Erokhin, A.V. Zakharov, L.V. Leonova

MINERALOGY № 1 2021