Mineralogy of chromitites of mount Poklonnaya of the Karabash massif, South Urals

V.I. Popova, E.V. Belogub, M.A. Rassomakhin, V.A. Popov, P.V. Khvorov

MINERALOGY 4 2022