New data on pyrochlore from the Tatarka deposit (Yenisei Ridge, Russia)

V.I. Popova, P.S. Kozlov, A.V. Lapin, V.A. Popov, V.A. Kotlyarov,
L.A. Pautov, M.A. Rassomakhin, V.V. Shilovskikh, I.A. Blinov

UDК 549:553 (571.51)

МINERALOGY № 1 2017