Ontogenesis of corundum deposits in the Ray-Iiz massif of the Polar Urals

V.A. Popov, V.M. Vasilyev, I.A. Blinov, V.I. Popova

MINERALOGY № 3 2019