Polyakov log coarse garnet occurrence in the South Urals

V.A. Popov, M.A. Rassomakhin, S.V. Kolisnichenko

MINERALOGY 2 2023