Zirconolite of alkaline pegmatites of the Vishnevye mountains: the first findings in the South Urals

V.A. Popov, V.I. Popova, I.A. Blinov, V.A. Kotlyarov

UDК 549.5 (470.55)

МINERALOGY № 3 2018