Carbonates from the Vishnevogorskoe Zr-Nb deposit (Southern Urals)

V.I. Popova, V.A. Popov, S.N. Nikandrov, E.I. Churin, I.A. Blinov, P.V. Khvorov

UDК 549.74 (470.55)

МINERALOGY № 4 2015