Zonation of phlogopite of carbonatite–pegmatites of the Buldym deposit of the Vishnevye mountains, South Urals

V.I. Popova, V.A. Kotlyarov, I.L. Nedosekova, V.A. Popov

UDК 549 : 553.677.3

МINERALOGY № 4 2017